หน้าที่ คปอ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

by prawit
4.3K views
1.หน้าที่ คปอ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง copy

หน้าที่ คปอ. ตามกฎหมาย

2.พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจก

1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

6. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง

9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

จำนวนและสัดส่วนคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ(คปอ.)

2.พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจก

อบรม จป. กับ Jorporthai ผู้นำทางด้านการรับอบรม จป. อันดับหนึ่ง

หากคุณกำลังมองหาศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยเพื่อส่งพนักงานอบรมในหลักสูตร จป ระดับต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร จป. ได้ทางเว็ปไซต์ หรือลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครอบรมตามแผนงานที่ต้องการ จป.ไทย เปิดอบรมหลักสูตร จป. ออนไลน์ ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องในด้านการให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน  อบรม จป.บริหาร อบรม จป.เทคนิค อบรม คปอ. ศูนย์ฝึกอบรมของเราได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นทางการเลขทะเบียนที่ จป.63 – 010 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

หลักสูตรอบรม จป. ลูกค้าสามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อบรม จป. กับ Jorporthai.com  สอนโดยอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและมากด้วยประสบการณ์ที่จะมอบความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ใบรับรองเพื่อนำไปขึ้นทะเบียน จป. กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ทันที

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai