อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร จป หัวหน้างานออนไลน์

หลักสูตร จป. อินเฮ้าส์

บริการอบรม จป หัวหน้างาน ภายในองค์กร 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

จป. หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

จป. บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

คณะกรรมการ (คปอ.)

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทำไมเราถึงต้องอบรม จป หัวหน้างาน

เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างานตามกฎหมาย

หลักสูตร จป หัวหน้างานเป็นหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดสถานประกอบการไหนที่เข้าข่ายที่จะต้องมี จป หัวหน้างาน หลายคนอาจจะสงสัยว่าการหัวหน้าลักษณะใดที่เข้าข่ายต้องทำการอบรม จป หัวหน้างาน

ใจความสำคัญของกฎหมายแรงงานได้ระบุว่าหากพนักงานคนไหนที่มีลูกน้องหรือบริษัทมอบหมายให้กำกับดูแลพนักงานคนอื่นๆ ไม่ว่าจะแต่งตั้งหรือไม่ก็ตามถือว่าพนักงานคนดังกล่าวทำหน้าที่หัวหน้าในทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็ตามเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายของสถานประกอบการ

จป หัวหน้างาน ถูกกำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ระบุให้สถานประกอบกิจตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว

ลำดับที่ 1, 2, และ 3 จะต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน โดยตำแหน่งทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานหรือลูกน้องของตนเอง

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างาน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นำวุฒิบัตรผ่านการอบรมไปยื่นขึ้นทะเบียน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานที่ และ ช่องทางการให้บริการขึ้นทะเบียนดังนี้

 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่
 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

ลงทะเบียน อบรม จป. บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

ตุลาคม – ธันวาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
18-19 ต.ค
จป หัวหน้างาน
13-14 พ.ย
จป หัวหน้างาน
14-15 ธ.ค
จป บริหาร
25-26 ต.ค
คปอ
30-31 ต.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
24-25 ต.ค
จป หัวหน้างาน
30-31 ต.ค
จป หัวหน้างาน
22-23 พ.ย
จป บริหาร
25-26 ต.ค
คปอ
1-2 พ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
16-17 ต.ค
จป หัวหน้างาน
16-17 พ.ย
จป บริหาร
24-25 ต.ค
จป บริหาร
9-10 พ.ย
คปอ
27-28 พ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตุลาคม – ธันวาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
17-18 ต.ค
จป หัวหน้างาน
14-15 พ.ย
จป บริหาร
19-20 ต.ค
จป บริหาร
21-22 ธ.ค
คปอ
27-28 ต.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
24-25 ต.ค
จป บริหาร
26-27 ต.ค
คปอ
27-28 ต.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
16-17 ต.ค
จป บริหาร
18-19 ต.ค
คปอ
24-25 ต.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
30-31 ต.ค
จป บริหาร
1-2 พ.ย
คปอ
27-28 ต.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตุลาคม – ธันวาคม 2566

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
12-13 ธ.ค
จป บริหาร
14-15 ธ.ค
คปอ
30-31 ต.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

จป.หัวหน้างานจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(2) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานตามประกาศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2540

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการ 14 ประเภทต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานมี 5 ระดับ ดังนี้

 1. จป ระดับ บริหาร
 2. จป ระดับ วิชาชีพ
 3. จป ระดับ เทคนิคขั้นสูง
 4. จป ระดับ เทคนิค
 5. จป ระดับ หัวหน้างาน

มาตรา 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล เพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติมาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 10 มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม บทลงโทษ คือ มาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 1. เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน
 2. ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรมโดยออกหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

มอบวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ (ใบเซอร์) ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร

 • ลงทะเบียนก่อนอบรม
 • ทำแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนอบรม
 • เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ทำแบบทดสอบหลังอบรม
 • รับวุฒิบัตร

กิจการ พ.ศ. 2565 ระบุให้สถานประกอบกิจตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวลำดับที่ 1, 2, และ 3 จะต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน โดยตำแหน่งทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานหรือลูกน้องของตนเอง

ติดตามกิจกรรมดีดี

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและข่าวสารทางออนไลน์