Blog update

บทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน UPDATE

ข้อมูลข่าวสาร update เกี่ยวกับข้อควรรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เนื้อหาสาระที่คัดสรรมาเพื่อให้คนทำงานได้มีประโยน์ในการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน

service

หลักสูตรอบรม จป ทุกระดับ

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ (จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ) ด้วยเนื้อหาความรู้ตามมาตรฐานสากล เนื้อหาปฏิบัติได้ปฏิบัติจริง กับอุปกรณ์ PPE ของจริงสำหรับการอบรม มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับทุกคนที่เข้าอบรม เปิดทั้งหลักสูตรบุคคลทั่วไป และ อินเฮ้าส์

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai