อบรม จป เทคนิค

เปิดสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตร จป เทคนิค บุคคลทั่วไป พร้อมมอบวุฒิบัตร

หลักสูตร จป. เทคนิค Update 2565

บริการอบรม จป เทคนิค บุคคลทั่วไป พื้นที่ปทุมธานี (รังสิต) และ ชลบุรี (บางแสน)

พร้อมเปิดอบรม จป เทคนิค แบบบุคคลทั่วไป หลักสูตรตามกฎหมายใหม่ 2565 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของ จป เทคนิค ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานจริงครบ 6 หมวดวิชาตามกฎหมาย รวมเป็นเวลา 5 วัน (30 ชั่วโมง)  สามารถเลือกลงทะเบียนจองวันอบรมได้แล้ววันนี้ 

ใบรับรองศูนย์ฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการฯ : เลขที่ใบรับรอง : 13-66-043

ลงทะเบียน อบรม จป. บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

กรกฎาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
15-19 ก.ค
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
19-23 ส.ค
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
16-20 ก.ย
จป ชลบุรี

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
24-28 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
23-27 ก.ค
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
26-30 ส.ค

หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
 2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
 3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
 4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, จป เทคนิค, และ คปอ. สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %)

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม จป เทคนิค

 1. อาหารกลางวัน / ขนมพักเบรก / เครื่องดื่ม
 2. ที่จอดรถฟรี
 3. วุฒิบัตรเมื่อผ่านอบรม
 4. คู่มือเรียน

หลักสูตร จป เทคนิค เรียน 6 หมวดวิชา

เราจัดรูปแบบการอบรมตามเนื้อหาหลักสูตร จป เทคนิคที่กฎหมายกำหนด ที่มีทั้งภาคบรรยาย และฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมสามรถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมั่นใจ

เรียนรู้หน้าที่ จป เทคนิค

หมวดวิชาที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ในการทำงาน 

(ข) หลักการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

(ค) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

หมวดวิชาที่ 2

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(ค) การตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การประเมินความเสี่ยง

หมวดวิชาที่ 3

การประเมินอันตรายจากการทำงาน

(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตราย

(ข) การประเมินความเสี่ยง

(ค) การจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมอันตราย

หมวดวิชาที่ 4

ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยจากการทำงานและการปรับปรุงสภาพการทำงาน

(ก) การตรวจความปลอดภัย

(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

(ค) การจัดทําคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยฯ​ ในการทํางาน

(ง) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทํางาน

(จ) การปรับปรุงสภาพการทํางาน

(ฉ) การรวบรวมสถิติ การจัดทํารายงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน และเสนอแนะต่อนายจ้าง

หลักการป้องกันอันตราย

หมวดวิชาที่ 5

หลักการป้องกันและการควบคุมอันตรายจากการทํางาน

(ก) ป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

(ข) ป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

(ค) ป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

(ง)  ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

(จ) ป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน

(ฉ) ป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

(ช) ป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์ 

(ซ) ป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง 

(ณ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ฝึกปฏิบัติหลังอบรม

หมวดวิชาที่ 6

ฝึกปฏิบัติ

(ก) ฝึกปฏิบัติการตรวจความปลอดภัยตามข้อกําหนดของกฎหมาย

(ข) ฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผน การดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมอันตราย

(ค) ฝึกปฏิบัติจัดทําคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานของหน่วยงาน

(ง)  ฝึกปฏิบัติการสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

(จ) ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงสภาพการทํางาน

(ฉ) ฝึกปฏิบัติการจัดทํารายงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน

อบรมจป เทคนิค กับเราดียังไง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค คือใคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค หรือเรียกสั้นๆ ว่า “จป.เทคนิค” (Safety Officer Technical Level) คือบุคลากรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานภายในสถานประกอบการ ในระดับที่มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคเฉพาะทาง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคจะต้องมีการอบรมและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์เข้าอบรมจป เทคนิค

การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) มีประโยชน์หลายประการ ได้แก่:

 1. เพิ่มความรู้และทักษะ: ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 2. ลดอุบัติเหตุ: ช่วยลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ด้วยการป้องกันและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย: ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: สร้างความมั่นใจให้พนักงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น
 5. ปฏิบัติตามกฎหมาย: ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี: ทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในเรื่องความปลอดภัย

การอบรม จป.เทคนิคจึงเป็นการลงทุนที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร

เสริมสร้างความปลอดภัย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

ข้อมูลที่มีประโยชน์

ตามกฎหมายใหม่ ได้ประกาศคุณสมบัติ จปเทคนิค ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 • เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
 • มีคุณสมบัติตามข้อ 18 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี (ซึ่งข้อ 18 จะพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง และข้อ 21 จะพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ นั่นหมายความว่าหากมีคุณสมบัติที่สามารถเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงหรือ จป.วิชาชีพได้ ก็มีคุณสมบัติเป็น จป.เทคนิคได้เช่นกัน)

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการ 14 ประเภทต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานมี 5 ระดับ ดังนี้

 1. จป ระดับ บริหาร
 2. จป ระดับ วิชาชีพ
 3. จป ระดับ เทคนิคขั้นสูง
 4. จป ระดับ เทคนิค
 5. จป ระดับ หัวหน้างาน

มาตรา 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล เพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติมาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 10 มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม บทลงโทษ คือ มาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

เนื่องจากประกาศกฎหมายใหม่ปี 2565  ได้ตัดคุณสมบัติ จป เทคนิคไม่ต้องเป็น จป หัวหน้างานมาก่อนอีกต่อไป ทำให้ปัจจุบันไม่จำเป้นต้องเข้าอบรม จป หัวหน้างานมาก่อน

มอบวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ (ใบเซอร์) ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร

 • ลงทะเบียนก่อนอบรม
 • ทำแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนอบรม
 • เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ทำแบบทดสอบหลังอบรม
 • รับวุฒิบัตร

กิจการ พ.ศ. 2565 ระบุให้สถานประกอบกิจตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวงฯ สถานประกอบการในบัญชีที่ 2 เมื่อมีพนักงานครบ 20 คน ต้องจัดให้มี จป เทคนิคอย่างน้อย 1 คน

service

หลักสูตรอบรม จป ทุกระดับ

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ (จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค) รวมถึง คปอ ด้วยเนื้อหาความรู้ตามมาตรฐานสากล เนื้อหาปฏิบัติได้ปฏิบัติจริง กับอุปกรณ์ PPE ของจริงสำหรับการอบรม มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับทุกคนที่เข้าอบรม เปิดทั้งหลักสูตรบุคคลทั่วไป และ อินเฮ้าส์

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai