สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มี จป. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

by prawit
2.8K views
1.สภานประกอบกิจการไหนบ้างที่ต้องมี จป

สภานประกอบกิจการไหนบ้างที่ต้องมี จป.

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ระบุให้บริษัท กิจการหรือสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภทนี้ ได้แก่

2.สถานพยาบาล

1. กิจการทำเหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
2. กิจการโรงงานอุตสาหกรรม
3. กิจการก่อสร้าง
4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
5. สถานีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
6. โรงแรม
7. ห้างสรรพสินค้า
8. สถานพยาบาล
9. สถาบันทางการเงิน
10. สถาบันทางการเงิน
11. สถานบริการบันเทิง
12. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
13. สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตามข้อ 1 ถึง 12 และ
14. กิจการอื่นๆ ตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด

หากสถานประกอบกิจการของเรานั้นอยู่ใน 14 ประเภทนี้ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป. ในแต่ละระดับตรงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นอาจต้องโทษปรับหรือจำคุกได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai