หลักสูตร

อบรม จป หัวหน้างาน , อบรม จป บริหาร , อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ

หลักสูตร จป. อินเฮ้าส์

บริการอบรม จป หัวหน้างาน ภายในองค์กร 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

จป. หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

จป. บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

คณะกรรมการ (คปอ.)

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรอบรม จป 2023

หลักสูตร อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน , ระดับบริหาร, ระดับเทคนิค, คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ.

เรียนเทคนิคการวางแผนด้านความปลอดภัยและบทบาทหน้าที่ จป ตามที่กฎหมายกำหนด

เรียนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 75%
ฝึกปฏิบัติ Whork shop กับอุปกรณ์ PPE ของจริง 95%

สอนพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ต้นจบถึงสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายด้วยเทคนิคต่างๆที่นักเรียนจะสามารถนำกลับไปใช้ได้หลังจากจบการเรียนการสอนในองค์กรของตนเอง

อบรม จป บริการฝึกอบรม ลดราคา
อบรม จป คืออะไร 2023

อบรม จป คืออะไร

การฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องมีสัดส่วนของ จป และต้องทำการส่ง จป ระดับต่าง ๆ เพื่อได้รับการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียน โดยจป ระดับต่าง ๆ จะต้องทำหน้าที่ตามประกาศกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 เพื่อให้ลูกจ้างในองค์กรเกิดความปลอดภัย

หลักสูตร อินเฮ้าส์ในองค์กร ประหยัดลงไปอีก 40%
คุ้มกว่ากับการจัดฝึกอบรม จป หัวหน้างาน บริหาร และ คปอ. แบบอินเฮ้าส์ในองค์กรประทั้งค่าใช้จ่ายและสามารถเลือกวันอบรมได้ตามแผนงานของลูกค้าเอง
อบรม จป footer 2023