อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานบนที่สูงมีอะไรบ้าง

by prawit
1.2K views
ppe-การทำงานบนที่สูง

ทำงานบนที่สูงอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย

1. งานที่สูง คืออะไร

“ทำงานในที่สูง” หมายความว่า การทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นดิน หรือจากพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งลูกจ้างอาจพลัดตกลงมาได้ โดยวัดจากพื้นถึงเท้าของผู้ปฏิบัติงาน

2. อันตรายจากการทำงานในที่สูง

อันตรายจากการทำงานในที่สูง ที่พบได้มากที่สุด คือ การพลัดตกจากที่สูง ซึ่งการพลัดตกจากที่สูงอาจทำให้เสียชีวิตได้ หรือหากไม่เสียชีวิตก็อาจทำให้พิการได้ ซึ่งอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง มีสาเหตุหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เช่น พักผ่อนไม่เพียงพอ หน้ามืด เป็นลม โรคประจำตัวกำเริบ หรือเรื่องของมาตรการความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีจุดยึดเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต เป็นต้น

3. ใครบ้างที่เสี่ยงต่ออันตรายจากการทำงานในที่สูง

การทำงานที่สูงในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ มักใช้ผู้รับเหมาในการทำงาน แทนการใช้พนักงานของบริษัทเองเนื่องจากการปฏิบัติงานในที่สูง เป็นงานที่อันตรายและต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ จึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เลือกใช้ผู้รับเหมา เพราะผู้รับเหมาจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ครบถ้วน แต่หากบริษัทที่มีการทำงานในที่สูงเป็นประจำ ก็อาจกำหนดให้มีพนักงานที่ทำงานในที่สูงโดยเฉพาะ โดยทำให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งงานที่สูงนั้นมีความเสี่ยงจากการพลัดตก ซึ่งผู้ที่มีโอกาสพลัดตกจากที่สูง เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะ เป็นต้น

4. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานบนที่สูง

1.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานบนที่สูง

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานบนที่สูง ประกอบด้วย

 • เข็มขัดนิรภัย
 • เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต
 • หมวกนิรภัย
 • รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง
 • ถุงมือ

ในกรณีที่ให้ลูกจ้างใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต้องจัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งานนอกจากกำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่แล้ว ต้องดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานด้วย และบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด รวมถึงต้องตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้ง และเก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้ด้วย

5. การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

การทำงานบนที่สูงเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานโดยมาตรการความปลอดภัยมีอยู่หลายมาตรการด้วยกัน ได้แก่

 • ผู้ที่ทำงานในที่สูงต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 • การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่สูง เพื่อยืนยันว่ามีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ที่อาจส่งผลต่อร่างกายในขณะที่ทำงานในที่สูง
 • ต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง อย่างน้อยต้อง
 • ประกอบด้วย การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้งต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และควบคุมให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม
 • ต้องจัดให้มีนั่งร้าน หรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน โดยต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย
 • กรณีทำงานในที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องจัดทำราวกันตกหรือรั้วกันตก ตาข่ายนิรภัย หรืออุปกรณ์
 • ป้องกันอื่นที่เหมาะสม ต้องจัดให้มีการใช้เข็มขัดและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดเวลาการทำงาน
 • ในกรณีที่มีปล่องหรือช่องเปิด ที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตก ต้องทำราวกั้นหรือรั้วกันตก และราวกั้นหรือรั้ว
 • กันตก ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.10 เมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นชัดเจน
 • ห้ามให้ลูกจ้างทำงานในที่สูงนอกอาคารหรือพื้นที่เปิดโล่ง ในขณะที่มีพายุฝนตกหรือฟ้าคะนองจากมาตรการที่กล่าวมา เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งการทำงานในที่สูง ได้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 ซึ่งหากอยากทราบรายละเอียดทั้งหมด สามารถศึกษาได้จากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

สรุป

2.การทำงานในที่สูง มีความเสี่ยงจากการพลัดตก ทำให้เสียชีวิตหรือพิการได้

การทำงานในที่สูง มีความเสี่ยงจากการพลัดตก ทำให้เสียชีวิตหรือพิการได้ จึงมีความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติต้องได้รับการอบรมถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และนอกจากการอบรมแล้ว นายจ้างยังต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ และต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง

บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตร

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai