กำหนดการอบรมหลักสูตร คปอ.

by prawit
159 views
อบรม-คปอ-เรียนอะไร

กำหนดการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ.

1. หลักการและเหตุผล
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
(6) โรงแรม
(7) ห้างสรรพสินค้า
(8) สถานพยาบาล
(9) สถาบันทางการเงิน
(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)
(14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

4. วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2.ระยะเวลาอบรม2 วัน12ชั่วโมง

5. ระยะเวลาอบรม

2 วัน (12ชั่วโมง)

6. หัวข้อบรรยาย

วันที่ 1

08.00-08.30 ลงทะเบียน
08.30-09.00 แนะนำหลักสูตร/ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
09.00-12.15 am

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

ก.แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข. การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

13.15-14.45
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

ก.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
ข.สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

14.45-16.30
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ก.การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
ข. การสำรวจความปลอดภัย

วันที่ 2

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-12.15

หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (ต่อ)

ค.การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ง.การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

13.15-16.30

จ. การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ฉ.การประชุมและการติดตามงาน

16.30-16.45 ทดสอบหลังการอบรม /มอบวุฒิบัตร

7. วิธีบรรยาย

บรรยายใช้สื่อ power point / ชม VDO

8. วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

ทดสอบก่อน – หลังการอบรม /ระยะเวลาเช้ารับการอบรม 100 %

9. สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ

พักทานอาหารว่างเวลา 10:30-10:45 น. และ 14:45-15:00 น. ของแต่ละวัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai