ทำไมถึงต้องอบรม จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

by prawit
301 views
1.ทำไมถึงต้องอบรม จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

การปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนั้นถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจเพราะหากธุรกิจเราไม่ปฏิบัติกฎหมายก็อาจได้รับผลกระทบถูกปิดกิจได้การทำธุจกิจอย่างยั่งยืนควรปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดในด้านความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายของ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 มาตรา 13

2.กฎหมายของ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 มาตรา 13

กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ภายในสถานประกอบกิจการของเรา การทํางานบุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล เพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียน ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติ มาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 10 มาใช้บังคับ กับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม และ มาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับหากท่านสนใจจะจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค หรือ คปอ. สามารถติดต่อกับทางเราได้ตามเลขที่อยู่ด้านล่างของเว็ปไซต์ jorporthai.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

logo จปไทย - master

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by Jorporthai