PRICING

เลือกหลักสูตรออนไลน์ที่ต้องการ

จป. หัวหน้างาน
วันที่
สถานที่
ลงทะเบียน
รอ
กรุงเทพ

อบรม จป เทคนิค

วันที่
สถานที่
ลงทะเบียน
รอ
กรุงเทพ

อบรม คปอ

วันที่
สถานที่
ลงทะเบียน
รอ
กรุงเทพ

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขที่ใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมเลขที่ จป. 63 – 010

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

BSI Certify Number: FS 718832

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

คำถามที่พบบ่อย อบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร สำหรับพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในระดับหัวหน้างานเช่น ผู้หัวหน้าแผนก หัวหน้าทีม หัวหน้าชุด หรือ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในระดับผู้บริหารเช่น ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย

ทั้งนี้จะต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่าย 14 ประเภท ตามที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้กำหนด ซึ่งหากคุณทำงานอยู่ในระดับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ผู้จัดการ ของบริษัท หรือ สถานประกอบกิจการองค์กรจะต้องส่งพนักงานระดับดังกล่าวภายใน 180 วันนับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งหัวหน้างาน หรือ ผู้บริหาร

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรการอบรม จป หัวหน้างาน กฎหมายได้กำหนดคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. จะต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน เช่น หัวหน้าชุด หัวหน้ากะ ผู้ควบคุมงาน หรือ ผู้จัดการฝ่าย เป็นต้น
  2. ต้องเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน / อบรม จป บริหาร 12 ชั่วโมง ( 2 วัน )
  3. กฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา หรือคุณสมบัติอื่น
  • วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ตามหลักแล้วลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน , บริหาร ส่วนใหญ่มีการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมลูกน้อง รวมถึงเรียนรู้การทำงานในด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมาพอสมควร เมื่อทำงานถึงระยะเวลาหนึ่ง ก็สามารถไปทำงานเสริมหรือสมัครงานใหม่เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานได้เช่นกัน หากคุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่เคยพบเจอในการทำงาน มาแบ่งปันและสอนให้กับกลุ่มลูกจ้างระดับผู้บริหารรุ่นใหม่ ๆ ต่อได้

  • ทำงานในหน่วยงานและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น สสปท หรือสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทำงานในฝันของผู้ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถหลายปียิ่งผ่านงานเฉพาะทางมาแล้วย่อมสามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้ดี บุคคลเหล่านี้เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานที่ใหญ่ อีกทั้งยังมีตำแหน่งฝ่ายงานที่หลากหลายมากรอรับอยู่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานวิชาการที่ดูแลด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายงานวิจัยที่ทำงานวิจัยและสนับสนุนหน่วยงานเอกชนในการให้บริการงานวิจัย ฝ่ายงานฝึกอบรมที่คอยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็น่าสนใจสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหารแล้วทั้งสิ้น

หากคุณสมัคร และ ผ่านหลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหารของเรา คุณจะได้รับการวุฒิบัตรรับรองอย่างเป็นทางการ และ สามารถสมัครงานในตำแหน่งอื่น ๆ ในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วย จป. ได้ทันทีในกรณีต้องการย้ายสายงานนี่คือจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเช่นกัน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(6) โรงแรม

(7) ห้างสรรพสินค้า

(8) สถานพยาบาล

(9) สถาบันทางการเงิน

(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

ติดตามกิจกรรมดีดี

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและข่าวสารทางออนไลน์